Algemene voorwaarden

1 - TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2 - AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen onze aanbiedingen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.
Indien de door ons met onze wederpartij gesloten overeenkomst (tevens) inhoudt het verpakken van door onze wederpartij aangeleverde producten, en onze wederpartij monsters heeft getoond van de door ons te verpakken producten, dan dienen de door onze wederpartij aan te leveren en door ons te verpakken producten met deze monsters overeen te stemmen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens onze wederpartij gehouden zijn, hetzij de daaruit voortvloeiende extra kosten bij onze wederpartij in rekening te brengen.
Indien wij een overeenkomst sluiten met de wederpartij zijn wij, indien wij zulks nodig achten, gerechtigd hiervoor tevens etiketten ter zake te ontwerpen en/of te bestellen. De kosten voor deze etiketten worden verrekend met de verkoopprijs. Bij (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst is de wederpartij gehouden de nog op voorraad aanwezige etiketten en ander drukwerk, tegen kostprijs, af te nemen.

3 - PRIJZEN

Alle prijzen zijn exclusief BTW Indien van levering sprake is gelden onze prijzen af ons bedrijf. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke ook.
Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar.
Door ons in prijsopgaven, brochures, catalogi en/of monsters of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, norm, kwaliteit, prijs of welke hoedanigheid van onze goederen c.q. producten ook, binden ons niet en worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.

4 - WIJZIGINGEN

Onze wederpartij kan na het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk om wijziging van de overeenkomst verzoeken. Slechts wijzigingen die als zodanig zijn opgedragen en door ons aanvaard, zullen voor uitvoering en verrekeningen in aanmerking komen. De eventueel met deze wijzigingen samenhangende extra kosten, zullen bij onze wederpartij in rekening worden gebracht.

5 - LEVERING EN RISICO: AFNAMEPLICHT

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijnen (uitgedrukt in werkbare werkdagen) waarbinnen het aangenomen werk moet worden opgeleverd, dan wel bij koop, de termijn waarbinnen het product dient te worden geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Wij zijn gerechtigd een order in gedeelten te leveren welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen/formaliteiten (daaronder begrepen het BTW-fiscaal nummer van onze wederpartij) door onze wederpartij zijn verkregen, vervuld of medegedeeld, en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden, is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende waarin wij onze prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 13 tot nakoming zijn verhinderd.
Levering geschiedt af ons bedrijf (EX WORKS, Incoterms 1990) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico ter zake van deze goederen gaat op onze wederpartij over:
- zodra de goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer wij voor transport zorgdragen;
- wanneer medewerking door onze wederpartij als bedoeld in het volgende lid onder b. wordt (geacht te zijn) geweigerd;
- in geval van afroep, zodra de goederen op ons terrein ten behoeve van onze wederpartij zijn afgezonderd.

Indien en voor zover levering franco is overeengekomen binnen het grondgebied in Europa van de landen behorende tot de EU en de E.V.A. zijn de goederen door ons tegen normaal transportrisico verzekerd, onder uitsluiting van molest of andere buitengewone risico's.

Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:
- wanneer wij voor vervoer zorgdragen, indien de goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch zulks onmogelijk is gebleken;
- indien onze wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de goederen op de daartoe afgesproken datum niet door of vanwege hem worden afgehaald;
- Indien goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken, alsook wanneer ons c.q. ons personeel zijdens onze wederpartij de toegang tot het werk wordt ontzegd.

In deze gevallen geraakt onze wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt alsdan als (op-)leveringsdatum der goederen c.q. van het werk. Al onze kosten voortvloeien­de uit deze weigering, komen voor rekening van onze wederpartij, zulks onverminderd onze overige rechten ter zake van deze tekortkoming. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk ook begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

6 - AFROEP

Ingeval levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij de goederen leveren uiterlijk 30 werkdagen na de dag waarop deze zijn afgeroepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zijn afroeptermijnen overeengekomen, dan wordt ingeval van niet-tijdige afroep, de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn met 10 werkdagen verlengd.
Onze wederpartij is verplicht tot afroep. Bij gebreke van overeengekomen afroep hebben wij het recht om, na ingebrekestelling, de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, in ons magazijn of elders op te (doen) slaan, danwel deze voor diens rekening te verkopen, onverminderd onze overige rechten ter zake van de tekortkoming van onze wederpartij. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd.

7- RECLAME

De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Wordt door haar niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één werkdag na ont­vangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.
Onze wederpartij is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken aan het geleverde, welke direct bij ontvangst van de goederen waarneembaar zijn, dienen door onze wederpartij onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief of soortgelijk document te worden aangetekend. Andere reclames dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk door onze wederpartij bij ons te zijn ingediend. Telkens dient de reclame vergezeld te gaan van bewijsstukken (monsters, opgave productie- en collinummers etc.). Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gelden de goederen als goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd, onverminderd de verplichting van onze wederpartij om in dat geval tijdig te reclameren.
Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.

8 - BETALINGEN

De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.
Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege onze wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen gelijk aan de vanaf de vervaldag geldende wettelijke rente vermeerderd met een % per maand of gedeelte daarvan, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 750,00 , een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van Oté Pharma Sol bv, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland of ten kantore van Oté Pharma Sol GmbH in Duitsland, dan wel op een andere door ons aangegeven wijze.
Door onze wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare vorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur-) vordering.
Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn, en dat wij daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen. Indien zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.

9 - FAILLISSEMENT ETC.

Indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillis­sement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van onze wederpartij of stillegging of liquidatie van haar bedrijf, wordt onze wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

10 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onze wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zo lang onze wederpartij onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zo lang onze wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zo lang onze wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
Onze wederpartij is, zo lang zij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat zij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt onze wederpartij zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaak wordt gevestigd in welk geval onze wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken.
In geval onze wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaak, terug te nemen. Onze wederpartij machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Wij verschaffen aan onze wederpartij op het moment dat onze wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons, ten behoeve van andere aanspraken die wij of onze wederpartij hebben. Onze wederpartij zal op eerste verzoek van ons haar medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

11 - AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door onze wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggeld en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Onze wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
wij zijn niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken van onze wederpartij c.q. van derden.
voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.
de door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door onze wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door onze wederpartij geleden schade.
Onze wederpartij zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van het gebruik van door ons toegezonden monsters of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en van de kwaliteit van de daarvoor gebruikte en/of geleverde grondstoffen. Ten aanzien van gebreken die betrekking hebben op de aard of de kwaliteit van de toegepaste grondstoffen welke het gevolg zijn van voorschriften van overheidswege, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Voor het overige is in geval van toerekenbaar niet-, niet tijdig of niet behoorlijk presteren aan onze eventuele verplicht tot schadevergoeding steeds volledig voldaan door hetgeen door de wederpartij is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, naar onze keuze alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, onverminderd het ten aanzien van de garantie hiervoor bepaalde.

12 - RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Al onze octrooien, geregistreerde en ongeregistreerde modellen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten alsmede vertrouwelijke know-how blijven ons eigendom. Tenzij uitdrukkelijk en specifiek anders overeengekomen, verkrijgt onze wederpartij door de enkele levering van de goederen geen recht om deze rechten en/of know-how voor eender welk doel te gebruiken.
Alle labeling, gebruiksaanwijzingen, product documentatie, specificaties, plannen, tekeningen, procesinformatie, patronen, modellen, formules of andere processen (“specificaties”) die door ons zijn gecreëerd, berekend, getekend of ontworpen zijn om te voldoen aan de vereisten of instructies van de wederpartij in verband met de levering van goederen, of alle informatie die hiervan is afgeleid of die op andere wijze aan de Koper is meegedeeld in verband met de levering van goederen, blijft te allen tijde eigendom van ons en moet vertrouwelijk behandeld worden in de gevallen waarin wij hebben aangegeven dat het om vertrouwelijke informatie gaat of wanneer het op grond van de aard van de verstrekte informatie voor de wederpartij duidelijk moet zijn dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
De wederpartij mag geen indicatie, melding of ander label verwijderen of wijzigen die aan de goederen of de verpakking bevestigd is of is bijgevoegd en dat betrekking hebben op instructies en/of voor gebruik.

13 - NALEVING WETTELIJKE VEREISTEN

Onze wederpartij zal alle verplichtingen naleven die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of Europese vereisten evenals naar de meer gedetailleerde instructies die ter zake van tijd tot tijd door ons worden gegeven.
Voor zover één of meer van de goederen een medisch hulpmiddel is, verklaart onze wederpartij dat hij vertrouwd is met de vereisten van EU richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (93/42/EEG zoals gewijzigd en zoals geïmplementeerd in nationaal recht) en met de rapportageverplichtingen die middels deze richtlijn aan fabrikanten, tussenhandel en gebruikers van hulpmiddelen worden opgelegd.
In dit opzicht verklaart de wederpartij zich bereid om ons binnen tien (10) dagen op de hoogte te brengen van elke gebeurtenis die in de EU richtlijn 93/42/EEG is geïdentificeerd als gebeurtenis die aanleiding geeft tot melding voor onze wederpartij en/of wijzelf. In het geval van gebeurtenissen die een imminent risico inhouden en die binnen tweeënzeventig uur aan de bevoegde nationale autoriteiten (“Autoriteiten”) moeten worden gemeld, waarbij deze kennisgeving onmiddellijk aan de andere partij gestuurd moet worden). De wederpartij zal de Goederen adequaat traceerbaar maken dan wel de door ons aangebrachte traceringinformatie niet verwijderen zodat wij kunnen voldoen aan de vereisten inzake tracering van medische hulpmiddelen.
Indien de wederpartij gevestigd is in een jurisdictie waar EU richtlijn 93/42/EEG niet geldt, zal de wederpartij voldoen aan de voor die jurisdictie geldende bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen of andere bepalingen die het op de markt brengen, product en informatie vereisten alsmede post marketing vereisten voor de door de wederpartij van ons afgenomen producten.

14 - OPSLAG VAN GOEDEREN

De wederpartij is vanaf het ogenblik waarop hij de goederen van ons heeft ontvangen, tot het tijdstip waarop hij de goederen levert aan zijn klanten, aansprakelijk voor elke foutieve manipulatie die resulteert in schade aan of door de goederen.
De ruimten die de wederpartij voor de opslag en de behandeling van de goederen gebruikt worden, moeten:
- adequaat ontworpen zijn en voldoende groot zijn om de opslag, de schoonmaak, het onderhoud en de andere noodzakelijke handelingen te faciliteren;
- voldoende bescherming bieden tegen omstandigheden die de kwaliteit en/of steriele toestand van de goederen negatief kunnen beïnvloeden, zoals licht, temperatuur, luchtvochtigheid, deeltjes in de lucht en besmetting door microben;
- in een adequate scheiding van de goederen voorzien; er moeten in het bijzonder afzonderlijke adequate zones beschikbaar zijn voor defecte goederen, voor teruggeroepen goederen en voor afval;
- niet gebruikt worden voor handelingen die onzuiverheden kunnen veroorzaken, of andere handelingen die de goederen kunnen besmetten..
De wederpartij zal de volgende systemen invoeren:

een gedocumenteerd ongediertebestrijdingsysteem dat regelmatige inspecties en routinematig leggen van lokaas en/of sproeien van insecticide omvat en dat ontworpen is om besmetting van materialen en goederen te voorkomen; een registratiesysteem voor klachten van eindgebruikers om het melden van klachten over de producten aan ons te vereenvoudigen; en een terugroepsysteem dat de goederen kan traceren op basis van een referentie, van het nummer van de partij / het lot en op basis van de hoeveelheid. De wederpartij implementeert adequate systemen die in staat zijn om alle ingediende klachten van haar klanten van de Koper op te sporen. Dit systeem moet de wederpartij in staat stellen om dergelijke klachten aan ons te melden.

De wederpartij moet ervoor zorg dragen dat op de voorraden van onze producten een effectief rotatiesysteem wordt toegepast, bij voorkeur een systeem gebaseerd op het first in/first out principe voor steriele goederen of voor goederen met een houdbaarheidsdatum.

15 - LABELING EN MARKETING

Wij verstrekken aan de wederpartij door ons goedgekeurde reclame en marketing informatie, claims en statements voor de producten. De wederpartij zal zich bij het adverteren van de goederen en de marketing van de goederen niet bedienen van andere informatie, statements of claims dan die verstrekt in onze marketing materialen. Indien de wederpartij bij reclame voor of marketing van de producten andere statements, claims of informatie wil gebruiken, zal de wederpartij deze statements, claims en/of informatie van te voren aan ons voorleggen en deze niet gebruiken totdat en slechts indien wij hier toestemming voor geven.
De wederpartij mag geen indicatie, melding of ander label verwijderen of wijzigen die aan de goederen of de verpakking bevestigd is of is bijgevoegd en dat betrekking hebben op instructies en/of voor gebruik.
De wederpartij zal ons schadeloos stellen en in rechte vrijwaren voor welke schade of claim dan ook tegen ons, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van het (verplicht worden tot) terugtrekken van het product uit de markt, als gevolg van door de wederpartij gebruiken van andere informatie, claims en statements in reclame en marketing materialen dan die welke vooraf zijn goedgekeurd door ons.

16 - OEM LABELING

De wederpartij is zich ervan bewust dat de wederpartij als fabrikant in de zin van EU richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (93/42/EEG zoals gewijzigd en zoals geïmplementeerd in nationaal recht) aansprakelijk is voor private label goederen die door ons geleverd worden maar onder de naam van de wederpartij en met een door de wederpartij gespecificeerde verpakking en label op de markt worden gebracht (“OEM goederen”).
Tenzij expliciet anders overeengekomen is in het geval van private label goederen is de wederpartij niet gerechtigd om ons op enigerlei wijze aan te duiden als fabrikant van de goederen. De wederpartij zal ons schadeloos stellen en in rechte vrijwaren voor welke schade of claim dan ook tegen ons die gebaseerd is op het argument dat wij fabrikant van de private label goederen zijn.

17 - OVERMACHT

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer, invoer of doorvoer verboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.

18 - RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

19 - VRIJWARING

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens onze wederpartij zouden zijn. Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen. Onze wederpartij vrijwaart ons volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege onze wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

20 - HOOFDELIJKHEID

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

21 - TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986, 61) wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.
Voor de interpretatie c. q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.