Disclaimer

Oté pharma sol b.v. streeft ernaar om de informatie op deze website actueel en nauwkeurig te houden. Er wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van deze website en de eventuele gevolgen daarvan. Evenmin wordt een aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele wijzigingen, fouten, dan wel andere onvolkomenheden van deze website of de inhoud daarvan.

Onder onvolkomenheden wordt tevens begrepen het aanwezig zijn van virussen die de werking van de hard- of software kunnen beïnvloeden.

Deze website geeft soms de mogelijkheid om door te linken naar websites van derden. Het doorlinken geschiedt geheel voor eigen risico en Oté pharma sol b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik en de inhoud van deze websites van derden.

Oté pharma sol b.v. behoudt zich het recht voor om deze website zonder nadere aankondiging volledig te herzien, dan wel daarin wijzigingen aan te brengen.